Kompletní program Strany zelených Zlínský kraj pro krajské volby 2012 je k dispozici ke stažení zde.

1. Chceme konkurenceschopný kraj a nová pracovní místa

 • Zvýšíme podporu menšího a středního podnikání, které je základem boje proti nezaměstnanosti a tvorby pracovních míst
 • Vytvoříme nová „zelená“ pracovní místa, jako to dokázal např. program Zelená úsporám
 • Budeme podporovat nové příležitosti pro absolventy univerzit ve špičkových oborech, aby z regionu nedocházeli
 • Podpoříme zakládání nových a inovačních firem, nikoli budování montoven na zelené louce
 • Namísto průmyslových zón v čisté přírodě budeme trvat na revitalizaci starých továrních areálů (brownfieldů)
 • Nebude chybět podpora řemesel, zemědělství a práce na venkově

Více o tom, jak bychom chtěli podpořit malé a střední podnikání

2. Zasadíme se za omezování sociálních problémů

 • Budeme omezovat tvrdé dopady nezodpovědných vládních reforem
 • Podpoříme boj s chudobou, exekuční mafií a lichvou
 • Budeme budovat, rekonstruovat a podporovat domovy důchodců a dalších rozličné podoby sociální péče pro seniory
 • Podpoříme činnost neziskových organizací v sociálně vyloučených lokalitách
 • Kriminalitu budeme omezovat zejména účinnou prevencí, včetně omezování hazardu
 • Budeme bojovat proti segregaci ve speciálních školách, zřizovaných krajem

3. Kvalitní zdravotnictví dostupné pro všechny

 • Zdůrazňujeme, že prioritou je dostupná zdravotní péče pro všechny občany kraje
 • Zamezíme snižování dostupnosti péče, rušení nemocnic a jejich oddělení
 • Nepodpoříme privatizaci nemocnic
 • Prosadíme zveřejnění všech smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče a všech plateb nemocnicím, aby byly odstraněny obrovské rozdíly v platbách různým zařízením a existovala důsledná kontrola

4. Moderní školství tvoří budoucnost kraje

 • Budeme podporvat kvalitní a dostupné vzdělání bez školného
 • Ve spolupráci s obcemi se zasadíme o omezení rušení škol
 • Zvýšíme pravomoci kvalitních ředitelů škol
 • budeme podporovat projekty vědy a výzkumu
 • podpoříme vznik alternativních škol a školek

Více o tom, jak si představujeme podporu školství a vzdělanosti

5. Transparentní a otevřený kraj

 • Zvýšíme transparentnost kraje prostřednictvím zveřejňování všech dokumentů na internetu a transparetních účtů
 • Zprůhledníme veřejné zakázky tím, že všechny smlouvy a zadávací dokumentace bude dostatečně dlouho předem veřejně přístupná.
 • Snížíme limity na povinné vypisování veřejných zakázek
 • Zavedeme internetové aukce a další moderní nástroje pro veřejné zakázky
 • Do rozhodování o důležitých krocích a investicích zapojíme všechny občany, kterých se týkají, včetně neziskových organizací, firem nebo akademických institucí a každý záměr projde širokou debatou o tom, zda je účelný a efektivní
 • Důležité informace budeme lidem sdělovat lidským jazykem, nikoli nesrozumitelnou úředničinou
 • podporujeme krajské referendum a inciativní občany a organizace formou konzultací krajských politik

Více o našem programu proti korupci a plýtvání

6. Odpovědné hospodaření

 • Přehodnotíme neefektivní a nesmyslné výdaje kraje a snížíme byrokracii
 • Zjednodušíme a zpřehledníme systém rozdělování peněz kraje skrze dotace a granty
 • Budeme usilovat o snižování zadlužení a vyrovnané hospodaření kraje
 • Zvýšíme kontrolu rozdělování peněz z fondů Evropské unie, u kterých budeme preferovat smysluplné projekty pro veřejnost a nikoli soukromý business.

7. Příroda a zemědělství

 • Podpoříme jen odpovědné zásahy do krajiny a budeme preferovat varianty nejšetrnější vůči přírodě
 • Budeme klást důraz na omezování znečištění ovzduší – granty pro vytápění domácnosti, omezováním tranzitní dopravy nebo kontrolou velkých znečišťovatelů.
 • Zamezíme těžbě břidlicového plynu v Beskydech
 • Vytvoříme systém podpory regionálních potravin, ekozemědělství, tradičních zemědělských trhů a venkova
 • Budeme rozšiřovat využívání obnovitelných zdrojů energie

Více o tom, jak si představujeme péči o přírodu, krajinu a zemědělství

8. Doprava v kraji

 • Zasadíme se o zachování rozsahu veřejné dopravy
 • Podpoříme vybuzdování integrovaného dopravního systému kraje
 • Umožníme vstupu soukromých dopravců na trh, které přinese úspory i zvýšení kvality
 • Budeme financovat obchvaty měst a vesnic tam kde je to potřeba a nikoli tam, kde si to prolobbují
 • Prosadíme tunely na rychlostí silnici R49 přes Vizovické vrchy a odklonění R55 z Bzenecké doubravy
 • Odmítáme megalomanské a škodlivé projekty jako průplav Dunaj-Odra-Labe

Více o tom, jak si představujeme podporu hromadné dopravy

9. Využijeme potenciálu kraje pro cestovní ruch

 • Podpoříme měkké formy turistiky, šetrné k životnímu prostředí: rozmanitné přirodní oblasti, památky, etnografické zajímavosti, cykloturistická infrastruktura
 • Budeme chránit přírodu, kterou turisté v kraji oceňují
 • Podpoříme z krajského rozpočtu jen takové akce, které do kraje přilákají návštěvníky dlouhodobě a zároveň neomezují občany kraje ani neškodí přírodě
 • Propagace kraje musí být smysluplná a efektivní

Více o podpoře cestovního ruchu a malých regionů

10. Politika s lidskou tváří

 • Při tom všem slibujeme, že se nestaneme papaláši, a zůstaneme lidmi
 • Nepřekročíme naše zásady a nespojíme se s těmi, které nyní kritizujeme
 • Informace o činnosti kraje nebudou propagandou, ale objektivním zpravodajstvím
 • Budeme naslouchat všem lidem okolo nás – občané kraje pro nás nejsou voliči, ale spoluobčané
 • A ve všech krocích se budeme řídit našim heslem: „Odpovědně k lidem i přírodě“

Aktuality Krajské volby | Kandidáti pro krajské volby