window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-31534518-1');

30. 9. 2020

Kandidátka ČSSD s podporou Zelených a volební program pro krajské volby 2020.

Hlavní programové body Strany zelených

Obnova krajiny – krajina odolná proti suchu

– Kraj musí být lídrem, který odborně zaštiťuje projekty, organizuje a motivuje obce, firmy a občany. Zároveň jedná a vytváří tlak na vládu, aby jednala v synergii s kraji a obcemi. Obce a vlastníci pozemků tak získají odborné zázemí a konzultační možnost k realizaci projektů zadržujících vodu v krajině a obnovující co nejvíc její přirozený ráz.

– Maximální využití dotačních titulů v oblasti ochrany přírody a krajiny – kraj má možnost čerpat u některých projektů až 100% dotaci na projekty implementaci NATURA 2000. Kraj má možnost podpořit i rozvojové projekty LIFE nebo Interreg. Kraj by měl aktivně využívat dotace, a být aktivním partnerem těchto projektů.

– Tvorba komplexních studií a realizace opatření v krajině se zaměřením na zvládání povodí

– Důraz na revitalizaci říčních toků, zvýšení retenční schopnosti krajiny, malé zásahy v krajině na zadržení vody a další.

– Rozšiřování a osazování biokoridorů

– Reflexe stavu lesů a lesního hospodářství – kraj musí být koordinátorem i donátorem pro opatření, který povedou ke zlepšení stavu lesů, zejména jejich adaptaci na sucho. Vyústěním by měly být subvence vedoucí ke kvalitnější a odolnější druhové skladbě, šetrnějšímu hospodaření a úpravy vodního režimu půd. Stav lesů je modelovým příkladem, jak postupovat v případě mitigace a adaptací v krajině. Pojítkem mezi lesním hospodářstvím a zemědělstvím jsou agrolesnické systémy, je třeba vytvořit systém krajských dotací, podporujících zodpovědné hospodaření v lesích i na polích

– Podpora realizace konkrétních projektů, včetně možného kompletního převzetí projektu a jeho předání až po realizaci

– Odborná podpora žadatelů při získávání finančních zdrojů z operačních programů a národních zdrojů – sdružování a administrace projektů

– Koordinace jednání se státními podniky Povodí Moravy a se Státním pozemkovým úřadem

– Nastavení dotačních programů pro hospodaření v lesích a v zemědělství, aby šetrné hospodaření bylo podmínkou získání dotace

– Zřízení fondu na podporu zadržování vody v krajině (náklady na potřebná opatření z rozpočtu kraje se odhadují na 100 – 150 milionů Kč ročně. Kromě toho by kraj měl být schopen získat kolem 400 milionů Kč ročně z dalších zdrojů, jako jsou státní podniky Povodí a Státní pozemkový úřad)

– Chceme zvrátit trend likvidace alejí podél cest, kde patří Zlínský kraj mezi nejhorší v republice.Všude, kde to bezpečnost dopravy dovolí, je třeba znovu vysadit stromy

– Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta jako jeden z pilířů ochrany životního prostředí. V současnosti je EVVO ve Zlínském kraji na relativně dobré úrovni. Ale nestačí to – je potřeba podpořit ekologickou výchovu finančně.

Pozn.: Kraj by se měl zasadit o nejpřísnější vymezení ochrany vodních zdrojů ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí. Je naprosto ostudné, že se Zlínský kraj nebrání prameniště pitné vody u Uherského Ostrohu (na rozdíl od Jihomoravského kraje). Voda, zejména. podzemní, uchována po tisíciletí v přirozených kolektorech, je naše největší bohatství. Změna přístupu kraje je naše priorita!

Snižování znečištění ovzduší, vod, půdy a emisí skleníkových plynů

– Kotlíkové dotace – kraj má reálné řešení pro snižování lokálních zdrojů znečištění ovzduší. O tento typ podpory (kraj přerozděluje) je velký zájem a dotace je vyčerpána během několika hodin. Kraj by měl tento titul podporovat a dotovat i z vlastních zdrojů. Některé části Zlínského kraje trpí průmyslovými a dopravními exhalacemi, které jsou v přímé souvislosti s výskytem závažných onemocnění dospělých i dětí – např. bronchiální asthma, nádorová onemocnění

– Realizace opatření ke snížení energetických ztrát u všech budov, kde je zřizovatel/vlastník kraj. To se týká nejen budov krajského úřadu, ale i nemocnic, středních škol, domovů pro seniory apod. Finance by měly jít z dotačních titulů (OPŽP, Zelená úsporám, IROP). V tomto směru je vhodné využít Energetickou agenturu ZK. Nejde jen o úspory pro životní prostředí, ale i pro krajskou kasu.

– Zaměříme se na tzv. vyjmenované (=velké) zdroje znečištění a budeme trvat na dodržování provozních ukazatelů a budeme trvat na zavádění opatření, které omezí jejich negativní vliv na životní prostředí

– Vypracovat jasný plán snižování emisí pro období 10 let se závaznými ukazateli.

– Podpora solárních elektráren na střechách budov středních škol a dalších zařízení kraje

– Je třeba podpořit přechod na energii z obnovitelných zdrojů všude, kde to lze

– Podpoříme investice do vozového parku a přechod na alternativní paliva (CNG, el.)

Doprava

– zaměříme se na lepší dopravní obslužnost a koordinaci veřejné dopravy

– Integrace vlakové a autobusové dopravy a rozvoj navazujících služeb.

– Nechceme snižovat nabídku veřejné dopravy a podpoříme její další rozvoj.

– Budeme spolupracovat s okolními kraji na propojování krajských IDS tak, aby lidé mohli stejně pohodlně cestovat i přes hranici kraje.

– Chceme rozjet příprava plánů železničního propojení z Vizovic na Valašsko, která zásadně pomůže východní části kraje

– Požadujeme lepší zajištění přepravy kol ve vlacích a autobusech, hlavně v letní sezóně

– Budeme pracovat na podpoře meziměstského a mezikrajského propojování cyklostezek

– Budeme odstraňovat technickou zaostalost stávající dopravní infrastruktury. Prioritní bude oprava silnic a mostů v havarijním stavu, řešení možných kolizních míst a prioritou bude výstavba obchvatů obcí a měst před rychlostními komunikacemi

– Kraj bude úzce spolupracovat s obcemi na zvýšení bezpečnosti provozu komunikací ve správě kraje, kde tyto silnice prochází obcemi

– Stavby strategických komunikací jako jsou např. R55, obchvaty obcí, nebo železniční tratě nemá smysl oddalovat. Ano, postavme nové silnice, ale musíme dodržovat platnou legislativu ČR, např. není možné, aby byla trasa silnice vedena chráněným územím nebo za rodinnými domy, kde obyvatelům budou auta hlučet 24 hodin denně. Chceme, aby kraj byl respektovaným prostředníkem mezi dotčenými občany, obcemi a občanskými spolky na straně jedné, a Ředitelstvím silnic a dálnic na straně druhé.

Územní plánování

– Kraj má reálnou možnost ulevit a životnímu prostředí změnou Zásad územního rozvoje (ZURK). Je třeba se odhodlat k zásadnímu kroku – odstranění megalomanských a pro životní prostředí zničujících staveb z územních rezerv a plánů. Jedná se zejména o kanál Dunaj-

Odra-Labe. Kanál mj.podvazuje možnost rozvoje značné části Zlínského kraje stavební uzávěrou.

– Stejně tak je třeba začít zodpovědně debatovat o přínosu a negativech plánované stavby přehrad (Vlachovice, Záhorovice).

– Je třeba udělat revizi ZURK, kde jsou neaktuální plány elektrovodů, průmyslových zón apod. Tito „kostlivci ve skříni“ straší desítky let v územních plánech.

Odpadové hospodářství

– Stávající plány vůbec nereflektují, že se blíží termín zákazu skládkování, snižování produkce odpadu je zbožným přáním, nikoli realitou.

– Úroveň separací odpadu je katastrofální.

– Je nutné vypracovat kvalitní plán odpadového hospodářství, který bude vytvořen erudovanými odborníky a projde patřičnou oponenturou.

Školství

– Budeme prosazovat zásadu dostupného a kvalitního školství a dostatečnou kapacitu středního všeobecného i odborného vzdělávání. Při optimalizaci sítě škol, při otevírání nových oborů a omezování nevyužitých kapacit budeme postupovat ve shodě s obcemi s cílem zvyšovat vzdělanost a kvalitu vzdělání.

– Chceme zachovat obory, které mají místní tradici a budeme za každou cenu usilovat o zkvalitnění učňovského školství.

– Zelení podporují rozmanitost škol a výchovně vzdělávacích programů a prosazují právo rodičů na možnost volby vhodného způsobu vzdělávání pro své děti, včetně možnosti domácí formy vzdělávání. Usilujeme o zavádění nových výukových metod směřujících k výchově k samostatnosti a tvořivosti, včetně programů reformní a alternativní pedagogiky. Podpoříme školy při zajišťování asistentů do běžných škol pro děti s postižením.

– Za problematickou považujeme předčasnou specializaci dětí či přímo segregaci nadanějších žáků, například do osmiletých gymnázií. Považujeme proto za zásadní zvyšovat úroveň druhého stupně základních škol, aby všechny děti měly přístup ke kvalitnímu vzdělávání a rodiče neměli důvod víceletá (zejména osmiletá) gymnázia vyhledávat.

– Zasadíme se o zachování základních škol v malých obcích. Podpoříme fungování venkovských škol jako kulturních a společenských středisek obcí (tzv. komunitní školy) s využitím evropských prostředků pro tyto účely.

– Budeme podporovat kvalitnější a zdravější stravování.

 

Články Zelených ke krajským tématům naleznete ve volebních novinách zde:

http://zlinsky-kraj.cssd.cz/volebni-noviny-cssd-zlinskeho-kraje/aktualita-z-kraje/3523/?fbclid=IwAR3nGmCJSj0GIcWE6yqpUS6CzLIwnTi46DBTR9Yqblpu8LZC4Kk0lTTkjCU